Κρεμαστινού Φανή & Βενέτη Βασιλική
Κλινική Πόνου, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο».

Σκοπός. Η μελέτη της ψυχικής υγείας των ασθενών με μυοσκελετικά σύνδρομα διάρκειας λιγότερο και περισσότερο των 6 μηνών που αντιμετωπίστηκαν στην Κλινική Πόνου.

Υλικό και Μέθοδος. Εβδομήντα τέσσερις ασθενείς, άντρες και γυναίκες, από 31 ως 88 ετών, που έπασχαν από μυοσκελετικά σύνδρομα, δέχτηκαν να εξεταστούν από ψυχολόγο και να συμμετάσχουν στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κλινική Πόνου από το Νοέμβριο 2005 ως το Μάιο 2006.
Κατεγράφησαν το είδος της νόσου, η χρονιότητα και η ένταση (βάσει κλίμακας VAS 0-10). Εκτιμήθηκε η επίδραση της χρονιότητας του πόνου στην ψυχική υγεία των ασθενών βάσει των διαγνωστικών κριτηρίων του DSM-IV-TR (κανονική διάθεση, καθημερινό άγχος, γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, μείζων καταθλιπτική διαταραχή, καταθλιπτική διαταραχή προσδιοριζόμενη από την χρονιότητα των μυοσκελετικών συνδρόμων, αυτοκτονικός ιδεασμός).

Αποτελέσματα. Οι ασθενείς με μυοσκελετικά σύνδρομα πλέον των 6 μηνών πληρούσαν τα κριτήρια διάγνωσης της καταθλιπτικής διαταραχής προσδιοριζόμενης από την χρονιότητα των μυοσκελετικών συνδρόμων.
Συμπεράσματα. Οι ασθενείς που υποφέρουν από χρόνια μυοσκελετικά σύνδρομα εμφανίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης καταθλιπτικής διαταραχής γιατί η χρονιότητα του πόνου επηρεάζει αρνητικά την διάθεση, μειώνει την ποιότητα ζωής, αφαιρεί την ικανότητα ελέγχου των καθημερινών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, μειώνει την πνευματική και σωματική λειτουργία τους.