Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης και να συνεχίσουν την περιήγηση και την συμμετοχή σε όλες τις λειτουργίες καθώς και στις επιμορφωτικές δραστηριότητες του ΔΔΕΕΨΥ μόνο εφ όσον αποδέχονται αυτούς πλήρως. Κατά συνέπεια η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και η συμμετοχή στις επιμορφωτικές δραστηριότητες συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών. Οι επισκέπτες έχουν την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις σελίδες του καθώς και στις τυχόν διάφορες υπηρεσίες που υπάρχουν σε αυτές. Το ΔΔΕΕΨΥ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης όποτε το θεωρεί αναγκαίο. Κατά συνέπεια οι επισκέπτες πρέπει να ενημερώνονται κάθε φορά πριν την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα.

ΑΡΘΡΟ 1

Το περιεχόμενο που αναρτάται στην ιστοσελίδα www.depsy.gr στοχεύει στην ενημέρωση, την διαφήμιση και την προώθηση των υπηρεσιών όπως αυτές παρέχονται από το Διεπιστημονικό Δίκτυο Εξειδίκευσης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας. Το ΔΔΕΕΨΥ (εν συντομία) με έδρα την Αθήνα στην Ελλάδα δραστηριοποιείται στον χώρο της Εξειδικευμένης Επαγγελματικής Επιμόρφωσης. Τα Επαγγελματικά Προγράμματα Κατάρτισης και οι λοιπές Δραστηριότητες του ΔΔΕΕΨΥ αποβλέποντας στην ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη κατάρτιση αναφορικά με τις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας αλλά και τις λοιπές Ψυχολογικές και Ψυχοθεραπευτικές Επιστήμες απευθύνονται στα Μέλη της Επιστημονικής και Επαγγελματικής Κοινότητας της Ψυχικής Υγείας, στους Φοιτητές και στους Σπουδαστές Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και λοιπών Επιστημών αλλά και σε κάθε Ενδιαφερόμενο.

Το ΔΔΕΕΨΥ διαθέτει ποικίλα σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα που οδηγούν στην απονομή βεβαίωσης συμμετοχής, πιστοποιητικού παρακολούθησης , πιστοποιητικού ή διπλώματος επιμόρφωσης ή εξειδικευμένης επιμόρφωσης τα οποία δεν αποτελούν Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και δεν εξασφαλίζουν επαγγελματικά δικαιώματα. Ως εκ τούτου αποτελεί ιδιωτική επιμορφωτική ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί η παρεχόμενη γνώση ως επίσημη εκπαίδευση από κρατικό ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η χρήση και αξιοποίηση αυτών εναπόκειται στην κρίση της εκάστοτε υπηρεσίας ή οργανισμού στα οποία προσκομίζονται τα ανωτέρα έγγραφα.

Ωστόσο, η παρακολούθηση των επιμορφωτικών δράσεων του ΔΔΕΕΨΥ ενισχύει τις δεξιότητες, επικαιροποιεί τις γνώσεις, παρέχει ουσιαστικά εφόδια ώστε οι συμμετέχοντες να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας καθώς τα ανωτέρα έγγραφα αποτελούν ένα επιπλέον προσόν στο βιογραφικό τους.

Η αίτηση/δήλωση συμμετοχής δεν είναι δεσμευτική για το ΔΔΕΕΨΥ, το οποίο έχει το αμετάκλητο δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση/δήλωση συμμετοχής κατά την κρίση του χωρίς να απαιτείται να εξηγήσει τους λόγους. Επίσης, το ΔΔΕΕΨΥ φέρει το δικαίωμα να τροποποιεί την ημερομηνία καθώς και τον τόπο διεξαγωγής των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων με επίσημη έγκαιρη ενημέρωση η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα www.depsy.gr

Η παρακολούθηση στις επιμορφωτικές δραστηριότητες είναι ατομική , οποιοσδήποτε διαμοιρασμός της ύλης σε τρίτα άτομα ή σε δημόσια προβολή χωρίς την συναίνεση του ΔΔΕΕΨΥ αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και διώκεται νομικά.

Το τίμημα της συμμετοχής στην εκάστοτε επιμορφωτική δραστηριότητα θεωρείται από τον συμμετέχοντα ως δίκαιο και εύλογο και για αυτό παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα αμφισβήτησής του τώρα ή στο μέλλον.

Η εισήγηση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων γίνεται από επαγγελματία ιδιώτη με άρτια καταρτισμένη και εξειδικευμένη γνώση, πολυετή εμπειρία και σεβασμό στις αρχές και αξίες της επιστήμης.

ΑΡΘΡΟ 2

Η επωνυμία, τα χρώματα και το λογότυπο του ΔΔΕΕΨΥ καθώς και η ονομασία του διαδικτυακού τόπου www.depsy.gr γραμμένη με κεφαλαία ή πεζά με τόνους ή χωρίς και με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα του ΔΔΕΕΨΥ και αποτελεί πνευματικό δικαίωμα αυτού το οποίο έχει κατοχυρωθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με αριθμό 217078 και ημερομηνία δικασίμου Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων 25 Σεπτεμβρίου 2012.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά κάθε αντιγραφή εικόνας, κειμένου μερική ή ολική, αναπαραγωγή ήχου καθώς και η αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση ή μεταγλώττιση, διαμόρφωση ή τροποποίηση, διαστρέβλωση ή παραπληροφόρηση ή πάσης φύσεως παρέμβαση στο περιεχόμενο με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο τμηματικά, περιληπτικά ή ολοκληρωτικά καθώς ισχύει ο Νόμος περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση δε, που παραβιαστεί ο παρών όρος δεν αποκλείεται ο κάτοχος των ανωτέρω δικαιωμάτων και διαχειριστής της ιστοσελίδας να αξιώσει και την αστική του αποζημίωση από κάθε εμπλεκόμενο τρίτο.

ΑΡΘΡΟ 3

Στην περίπτωση που οι επισκέπτες καταχωρήσουν οικειοθελώς τα προσωπικά στοιχεία τους με σκοπό την περαιτέρω ενημέρωση ή κάθε άλλη υπηρεσία όπως αυτή αναφέρεται ρητά και ορθά στην ιστοσελίδα, το ΔΔΕΕΨΥ έχει το δικαίωμα να αποστέλλει ειδοποιήσεις, υλικό προώθησης των υπηρεσιών ή του δικτυακού τόπου ταχυδρομικώς, με e-mail, newsletter, SMS, ή με τηλεφωνική επικοινωνία καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, σχετικά με τις εξελίξεις, τις ενημερώσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Οι επισκέπτες κατά τη διαδικασία εγγραφής τους είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν αληθή στοιχεία και να ενημερώνουν για τυχόν μεταβολές αυτών.

Το ΔΔΕΕΨΥ δεν παραχωρεί σε τρίτους προς εκμετάλλευση πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών περιορίζοντας την αξιοποίηση αυτών για την διευκόλυνση της ενημέρωσης των επισκεπτών μέσω των αναφερθέντων τρόπων.

Αν για οποιοδήποτε λόγο κάποιος επισκέπτης ή απλός παραλήπτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό από το ΔΔΕΕΨΥ με οποιοδήποτε μέσο πρέπει να ενημερώσει την επιχείρηση με e-mail στη διεύθυνση info@www.depsy.gr ώστε να σταματήσει η αποστολή προωθητικών ενεργειών του προς αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 4

Το ΔΔΕΕΨΥ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εμπορικές συναλλαγές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ των επισκεπτών ή των μελών του και τους παρόχους διαφόρων υπηρεσιών που αναφέρονται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Για οποιαδήποτε υπηρεσία που απαιτείται οικονομική συναλλαγή στον συγκεκριμένα ιστότοπο η οποία προέρχεται μέσω τρίτων (διαφημιζόμενων) ή από τον ίδιο τον ιστοχώρο, το www.depsy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη καθώς η χρήση τέτοιων υπηρεσιών βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους επισκέπτες.

ΑΡΘΡΟ 5

Οι παραπομπές και οι συνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για την πληροφόρηση των επισκεπτών. Τα άρθρα και οι σχετικές πληροφορίες, προέρχονται από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς, έγκυρους επιστημονικούς φορείς και πηγές κύρους οι οποίοι έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να αντικαθιστούν τις συμβουλές ή τις οδηγίες των επαγγελματιών με τους οποίους τυχόν συνεργάζονται οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου.

Για οποιοδήποτε θέμα ψυχικής υγείας ή κάθε άλλο θέμα δυσλειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθυνθούν στον επαγγελματία που είναι ο πλέον αρμόδιος να παρέχει την κατάλληλη θεραπεία για την διαχείριση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν .

Το ΔΔΕΕΨΥ δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή ασάφειες που μπορεί να περιέχουν τα κείμενα ή οι άλλες πληροφορίες των εξωτερικών σελίδων που παραθέτονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Το ΔΔΕΕΨΥ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή επιλογή των κειμένων που αναδημοσιεύει διατηρώντας την επιφύλαξη κάθε πιθανού λάθους. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός κειμένου από εξωτερικό σύνδεσμο που βρίσκεται στην παρούσα ιστοσελίδα και καθορισμένων επισήμων κειμένων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του κείμενου όπως αυτό καθορίζεται από την επίσημη επιστημονική βιβλιογραφία.

ΑΡΘΡΟ 6

Όλες οι φωτογραφίες, που συνοδεύουν τα κείμενα ή άρθρα των εξωτερικών συνδέσμων του παρόντος ιστότοπου, έχουν επιλεγεί μετά από αναζήτηση στην google και άλλες μηχανές αναζήτησης. Οι φωτογραφίες αυτές διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο και ανήκουν στους δημιουργούς τους, και όχι στο www.depsy.gr που τις χρησιμοποιεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και όχι για κερδοσκοπικούς. Όσα κείμενα αναδημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα με δικές τους φωτογραφίες ή με τα λογότυπα τους ή χωρίς, θεωρούνται δικά τους πνευματικά δικαιώματα.

ΑΡΘΡΟ 7

Το ΔΔΕΕΨΥ www.depsy.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία άμεση ή έμμεση υποστούν οι επισκέπτες ή μέλη του δικτυακού τόπου αφού η χρήση του (περιήγηση, εγγραφή μέλους, χρήση διαφημιστικών banner, χρήση υπηρεσιών, κ.λ.π) βαραίνει αποκλειστικά τους επισκέπτες. Ακόμα δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε επιβλαβές πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 8

Το ΔΔΕΕΨΥ www.depsy.gr δεν ευθύνεται επίσης για το περιεχόμενο ή κάθε είδους υπηρεσίας (οικονομικής και μη) οι οποία παρέχεται από άλλα sites στα οποία παραπέμπει με links, ή από διαφημιστικά banners που φιλοξενεί.

ΑΡΘΡΟ 9

Οποιοσδήποτε επισκέπτης αναρτήσει κείμενο που είναι υβριστικό, άσεμνο, παράνομο, διαφημιστικό, δυσφημιστικό ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθώς και αυτά της πνευματικής ιδιοκτησίας, το ΔΔΕΕΨΥ www.depsy.gr έχει το δικαίωμα να διαγράψει την άποψη του επισκέπτη καθώς και τον ίδιο χωρίς εξηγήσεις, επιφυλασσόμενο να πράξει τα δέοντα προς όποια κατοχύρωση των συμφερόντων του.

ΑΡΘΡΟ 10

Στις περιπτώσεις των διαδικτυακών διαδραστικών ενεργειών π.χ. αποστολή e-mails, ανάρτηση σχολίων, οι επισκέπτες έχουν την υποχρέωση να σεβαστούν τους κανόνες διεθνούς δικαίου καθώς και τους κανόνες ευγενείας και διακριτικότητας και σε καμία περίπτωση να μη χρησιμοποιούν υβριστικές εκφράσεις ή οτιδήποτε μπορεί να θίξει ή να χαρακτηρίσει ανθρώπους και συμπεριφορές. Αν κάποιο μέλος δεν συμμορφώνεται ως προς τους κανόνες, οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα διαγραφής του.

AΡΘΡΟ 11

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών τα οποία συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας www.depsy.gr, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού αυτού τόπου. Ο επισκέπτης-χρήστης εφόσον συμφωνεί με τους όρους μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του www.depsy.gr.

Για την απλή περιήγηση στις σελίδες του www.depsy.gr δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του επισκέπτη. Επίσης, δεν διατίθεται από τον ιστότοπο λειτουργία εγγραφής χρήστη εκτός από την φόρμα εγγραφής για την λήψη ενημερωτικών δελτίων αναφορικά με τις επιμορφωτικές δράσεις του ΔΔΕΕΨΥ® για την οποία απαιτείται η συγκατάθεση του επισκέπτη-χρήστη. Ωστόσο, ο επισκέπτης διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα διαγραφής όλων των στοιχείων ακολουθώντας την διαδικασία όπως αυτή προτείνεται σε κάθε ενέργεια.

Όταν ο επισκέπτης-χρήστης αλληλεπιδρά με την σελίδα, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή του, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα, πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη-χρήστη των υπηρεσιών του www.depsy.gr υπόκειται στους όρους και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997 και 3471/2006, καθώς και τα π.δ. 207/1998 και 79/2000, όπως έχουν ερμηνευτεί-συμπληρωθεί με τις Αποφάσεις του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και τις κοινοτικές οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Επίσης, η προστασία, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου www.depsy.gr διέπεται από τους όρους και τις διατάξεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679.

Το www.depsy.gr δεσμεύεται ανεπιφύλακτα να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών του, σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα, χωρίς την συγκατάθεση των επισκεπτών-χρηστών του.

ΑΡΘΡΟ 12

Το ΔΔΕΕΨΥ www.depsy.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί την απρόσκοπτη παροχή των σελίδων και δεν ευθύνεται για την αδυναμία των επισκεπτών πρόσβασης σε αυτήν καθώς επίσης για τυχόν λάθη ή παραλήψεις του υλικού πληροφόρησης που αφορά τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 13

Για οποιαδήποτε νομική διευκρίνηση ή διαφορά, αρμόδια είναι η υπεύθυνη νομικός-διαμεσολαβήτρια κα Χρυσούλα Πρατικάκη.